ຂໍ້ມູນດຶງຈາກລະບົບ DHIS2 ວັນທີ 22/3/2023 ເວລາ 19:43

ໄລຍະເວລາຂອງຂໍ້ມູນຕັ້ງແຕ່ 01/01/2021 ຫາ 19/03/2023

ພາບລວມອັດຕາການປົກຄຸມ ການສັກວັກຊີນແບ່ງຕາມແຂວງ

ເລືອກແຂວງ:

ເລືອກກຸ່ມຂໍ້ມູນ:

ຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງບໍ່ໄດ້ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກໂຮງໝໍສູນກາງ

ໄລຍະເວລາຂອງຂໍ້ມູນ

W1 2023

W11 2023

ທ່າອ່ຽງອັດຕາການປົກຄຸມ ການສັກວັກຊີນຂອງ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທ່າອ່ຽງອັດຕາການປົກຄຸມ ການສັກວັກຊີນແບ່ງຕາມເມືອງ