ຂໍ້ມູນດຶງຈາກລະບົບ DHIS2 ວັນທີ 1/1/2023 ເວລາ 18:57

ໄລຍະເວລາຂອງຂໍ້ມູນຕັ້ງແຕ່ 07/11/2022 ຫາ 31/12/2022

ການຄິດໄລ່ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນອີງຕາມໂຕເລກຂອງວັນທີ 7 ພະຈິກ 2022 ເປັນໂຕເລກທຽບຖານໃນການຄິດໄລ່.

ພາບລວມການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ

ເຂັມ 1

222,701 (82.6%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,634 (3.9%)

ເຂັມ 2

190,435 (70.6%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,718 (4.0%)

ເຂັມກະຕຸ້ນ 1

89,365 (33.1%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 22,476 (8.3%)

ເຂັມກະຕຸ້ນ 2

16,380 (6.1%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,040 (2.6%)

ພາບລວມການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນແບ່ງຕາມເມືອງ

ຈັດອັບດັບອີງຕາມອັດຕາການປົກຄຸມເຂັມສອງ.

ອັນດັບ ເມືອງ ເຂັມ 1 ເຂັມ 2 ເຂັມກະຕຸ້ນ 1 ເຂັມກະຕຸ້ນ 2
1 ແປກ
96.2%
80.2%
34.5%
6.6%
2 ພູກູດ
90.9%
78.2%
36.5%
7.2%
3 ຄູນ
77.5%
70.4%
24.3%
4.6%
4 ຄຳ
73.3%
64.1%
39.3%
6.0%
5 ຜາໄຊ
72.5%
62.3%
37.7%
8.0%
6 ໜອງແຮດ
70.3%
61.3%
29.9%
5.5%
7 ໝອກ
78.6%
60.1%
25.9%
5.0%

ພາບລວມອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນແບ່ງຕາມເມືອງ ປຽບທຽບກັບກ່ອນການເຮັດ ວສຊ

ຈັດອັບດັບອີງຕາມໂຕເລກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເຂັມກະຕຸ້ນ 1.

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເບິ່ງຂໍ້ມູນໃນຕາຕະລາງ

ອັນດັບ ເມືອງ ເຂັມ 1 ເຂັມ 2 ເຂັມກະຕຸ້ນ 1 ເຂັມກະຕຸ້ນ 2
1 ໜອງແຮດ
2,597 (6.3%)
64.0% → 70.3%
2,687 (6.5%)
54.8% → 61.3%
5,498 (13.3%)
16.6% → 29.9%
1,743 (4.2%)
1.3% → 5.5%
2 ຜາໄຊ
600 (4.6%)
67.8% → 72.5%
730 (5.7%)
56.6% → 62.3%
1,523 (11.8%)
25.9% → 37.7%
685 (5.3%)
2.7% → 8.0%
3 ພູກູດ
768 (2.9%)
88.0% → 90.9%
1,117 (4.2%)
74.0% → 78.2%
2,715 (10.2%)
26.3% → 36.5%
1,002 (3.8%)
3.4% → 7.2%
4 ຄຳ
1,634 (3.2%)
70.1% → 73.3%
1,121 (2.2%)
61.9% → 64.1%
4,988 (9.7%)
29.6% → 39.3%
1,202 (2.3%)
3.7% → 6.0%
5 ຄູນ
2,328 (6.3%)
71.2% → 77.5%
2,345 (6.3%)
64.0% → 70.4%
2,413 (6.5%)
17.7% → 24.3%
933 (2.5%)
2.1% → 4.6%
6 ໝອກ
1,059 (6.4%)
72.2% → 78.6%
1,391 (8.4%)
51.7% → 60.1%
938 (5.7%)
20.2% → 25.9%
224 (1.4%)
3.6% → 5.0%
7 ແປກ
1,648 (2.0%)
94.3% → 96.2%
1,327 (1.6%)
78.6% → 80.2%
4,401 (5.2%)
29.2% → 34.5%
1,251 (1.5%)
5.1% → 6.6%

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເບິ່ງຂໍ້ມູນເສັ້ນສະແດງ

ການໃຫ້ບໍລິການວັກຊີນແບ່ງຕາມເມືອງ

ເມືອງ ແປກ

ເຂັມ 1

80,839 (96.2%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,648 (2.0%)

79,19180,821
199020

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 30 ໂດສ

ເຂັມ 2

67,395 (80.2%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,327 (1.6%)

66,06867,364
198011

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 24 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 1

28,959 (34.5%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,401 (5.2%)

24,55828,910
6240141

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 83 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 2

5,542 (6.6%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,251 (1.5%)

4,2915,504
166055

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 24 ໂດສ

ເມືອງ ຄຳ

ເຂັມ 1

37,710 (73.3%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,634 (3.2%)

36,07637,701
220021

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 30 ໂດສ

ເຂັມ 2

32,981 (64.1%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,121 (2.2%)

31,86032,946
18700

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 20 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 1

20,239 (39.3%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,988 (9.7%)

15,25120,142
71100

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 91 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 2

3,097 (6.0%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,202 (2.3%)

1,8952,986
13400

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 22 ໂດສ

ເມືອງ ໜອງແຮດ

ເຂັມ 1

29,036 (70.3%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,597 (6.3%)

26,43928,490
23100

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 47 ໂດສ

ເຂັມ 2

25,316 (61.3%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,687 (6.5%)

22,62924,612
21600

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 49 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 1

12,351 (29.9%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,498 (13.3%)

6,85311,870
72800

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 100 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 2

2,275 (5.5%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,743 (4.2%)

5322,068
26000

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 32 ໂດສ

ເມືອງ ຄູນ

ເຂັມ 1

28,631 (77.5%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,328 (6.3%)

26,30328,343
252011

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 43 ໂດສ

ເຂັມ 2

26,003 (70.4%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,345 (6.3%)

23,65825,766
219021

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 43 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 1

8,964 (24.3%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,413 (6.5%)

6,5518,824
223019

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 44 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 2

1,706 (4.6%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 933 (2.5%)

7731,633
97010

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 17 ໂດສ

ເມືອງ ໝອກ

ເຂັມ 1

12,954 (78.6%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,059 (6.4%)

11,89512,794
14300

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 19 ໂດສ

ເຂັມ 2

9,908 (60.1%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,391 (8.4%)

8,5179,752
14300

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 25 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 1

4,265 (25.9%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 938 (5.7%)

3,3274,234
18100

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 17 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 2

824 (5.0%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 224 (1.4%)

600803
2207

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 4.2 ໂດສ

ເມືອງ ພູກູດ

ເຂັມ 1

24,167 (90.9%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 768 (2.9%)

23,39924,152
16400

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 14 ໂດສ

ເຂັມ 2

20,786 (78.2%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,117 (4.2%)

19,66920,750
25600

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 20 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 1

9,714 (36.5%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,715 (10.2%)

6,9999,695
27500

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 49 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 2

1,907 (7.2%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,002 (3.8%)

9051,865
16300

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 18 ໂດສ

ເມືອງ ຜາໄຊ

ເຂັມ 1

9,364 (72.5%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 600 (4.6%)

8,7649,345
8600

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 11 ໂດສ

ເຂັມ 2

8,046 (62.3%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 730 (5.6%)

7,3168,014
11400

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 13 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 1

4,873 (37.7%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,523 (11.8%)

3,3504,822
20600

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 28 ໂດສ

ເຂັມກະຕຸ້ນ 2

1,029 (8.0%)

ເພີ່ມຂຶ້ນ 685 (5.3%)

344990
7400

ສະເລ່ຍສັກແຕ່ລະມື້ 12 ໂດສ